Publiczne szkoły podstawowe są placówkami edukacyjnymi, do których uczęszczają dzieci w normie intelektualnej, jak również takie, które przejawiają fragmentaryczne niedobory rozwojowe w zakresie sfery poznawczej lub emocjonalnej. W związku z tym, system oświaty zapewnia organizowanie w szkołach szeregu form pracy z dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia psychopedagogicznego. Ma to na celu wyrównanie szans edukacyjnych na różnych etapach rozwoju dziecka.

Indywidualne zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze

U dzieci w młodszym wieku szkolnym mogą wystąpić kłopoty z nauką czytania, trudności grafomotoryczne, albo problemy ze zrozumieniem pojęć liczbowych. Dla nich organizuje się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mające na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie sprawności manualnej, rozwijanie pamięci i logicznego myślenia, oraz umiejętności koncentracji na wykonywanym zadaniu. W starszych klasach wzrastają wymagania w zakresie poprawnej pisowni i płynnego czytania ze zrozumieniem. Dzieci które sobie z tym nie radzą, kierowane są do psychologa lub pedagoga szkolnego na indywidualne zajęcia reedukacji dysleksji i dysortografii. Polegają one na korygowaniu utrwalonych wcześniej błędnych nawyków i wprowadzeniu w przystępny sposób obowiązujących zasad ortografii. Przyczyną trudności w nauce matematyki może być dyskalkulia, czyli fragmentaryczny niedobór w zakresie opanowania pojęcia liczby, rozpoznawania symboli i wykonywania działań arytmetycznych. Dla zwiększania motywacji dzieci do pracy nad usunięciem problemów, nauczyciele pełniący rolę reedukatorów stosują atrakcyjne metody, z użyciem interaktywnych pomocy dydaktycznych – układanek, historyjek obrazkowych, numerowanych klocków, lub gier planszowych.

Zajęcia psychoedukacyjne

Profesjonalnie prowadzone takie formy zajęć, polegają na rozwijaniu umiejętności psychospołecznych, więc zazwyczaj skierowane są do grup uczniów. Mają one na celu nauczenie dzieci asertywności i dostosowania swojego zachowania do norm panujących w grupie rówieśniczej. Dla dzieci nieśmiałych lub mało pewnych siebie, jest to okazja do podwyższenia własnej samooceny, mającej wpływ na osiągnięcia w nauce. Uczniowie z innego typu problemami emocjonalnymi, nauczą się zachowania w sytuacjach konfliktowych i kontrolowania swojej agresji. Dla uczniów na różnych etapach kształcenia organizowane są warsztaty psychologiczne, w toku których dzieci uczą się rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron, nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych oraz poznają sposoby radzenia sobie ze stresem.